Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2016

Begroting

primitief

2017

Begroting

na wijziging

2017

Jaar-

rekening

2017

Verschil

TV41 Openbaar basisonderwijs

186

227

227

238

11 N

TV42 Onderwijshuisvesting

3.585

3.466

3.430

3.412

18 V

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6.653

4.904

5.393

5.176

217 V

Lasten Onderwijs

10.424

8.597

9.050

8.825

224 V

TV42 Onderwijshuisvesting

190

181

194

174

20 N

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.612

2.346

2.237

2.672

436 V

Baten Onderwijs

2.803

2.527

2.430

2.846

416 V

Totaal saldo van baten en lasten

-7.621

-6.070

-6.619

-5.979

640 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

0

0

0

0

0 V

Resultaat

-7.621

-6.070

-6.619

-5.979

640 V

TV43 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Voordelen lasten met name onderhoud gebouwen onderwijs en leerlingenvervoer:

Door langdurige/definitieve leegstand (Dr. Bauerstraat 154-156, Dr. Hiemstralaan 24-24a) en sloop (Kennelweg 8) van diverse onderwijslocaties zijn er in 2017 geen of lagere exploitatielasten voor energie, schoonmaak en onderhoud en voor onderhoudsbudgetten technisch onderhoud en schilderwerk geweest. Voor de overige locaties heeft de eindafrekening over 2017 voor energie nog niet plaatsgevonden. Deze lasten worden in 2018 meegenomen. Bovenstaande leidt tot een onderuitputting van c.a. € 108.000 op de exploitatiebudgetten 2017.

Ook de exploitatielasten voor de gemeentelijke gymzalen vallen c.a. € 24.000 lager uit dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de eindafrekening 2017 voor energie, welke nog niet heeft plaatsgevonden en in 2018 wordt afgerekend.

Jaarlijks worden de onderhoudsvoorzieningen beschouwd op nut en noodzaak. Indien onderhoudswerkzaamheden niet of voordeliger zijn uitgevoerd en/of door ontwikkelingen ook niet worden doorgeschoven, dan kan een deel van de hiervoor gevormde voorziening vrijvallen. Dit zorgt in het geval van de gemeentelijke gymzalen voor een incidentele meevaller van c.a. € 65.000 die niet was begroot.

In vergelijking met voorgaande jaren zijn er minder leerlingen met een vervoersvergoeding en ook minder leerlingen die gebruik maken van het aangepast vervoer. Dat heeft o.a. te maken met minder aanvragen in het kader van Passend Onderwijs en het feit dat er sprake is van een krimp in het totaal aantal leerlingen. Voor 2017 betekent dit lagere lasten van c.a. € 64.000 dan de oorspronkelijke raming van c.a. € 295.000.

Vanuit de arbeidsmarktregio is een budget van € 30.000 ontvangen voor het programma 'Eigen Kracht'. Dit programma betreft een activeringsinitiatief voor vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De participatie van vrouwen op de arbeidsmarkt is relatief laag. De initiatieven zijn gericht op het ontwikkelen van aanwezig potentieel aan talenten. Daarnaast moeten de initiatieven de economische zelfredzaamheid van vrouwen vergroten. Wij stellen voor om deze € 30.000 via resultaatbestemming beschikbaar te houden zodat het programma in 2018 uitgevoerd kan worden.

Voordelen (onvoorziene) baten

De brede school Schuttersplein wordt gebruikt door een aantal partijen, waaronder het schoolbestuur Logos voor protestants christelijk onderwijs. Het schoolbestuur betaalt vanaf 2017 een jaarlijkse bijdrage aan de gemeente voor het groot onderhoud dat volgens een meerjarenonderhoudsplan door de gemeente wordt uitgevoerd. Deze bijdrage is (nog) niet geraamd en zorgt voor hogere baten van c.a. € 40.000. Deze bijdrage wordt verrekend met de jaarlijkse storting in de onderhoudsvoorziening groot onderhoud.

Voor de projecten Arbeidstoeleiding PrO-vso en ESF Arbeidsmarktregio Gorinchem hebben wij in 2017 respectievelijk c.a. € 142.000 en c.a. € 174.000 ontvangen. Dit bedrag was niet geraamd en zorgt voor een incidenteel hogere baat van c.a. € 315.000. De arbeidsmarktregio Gorinchem zet zich in voor de bestrijding van (jeugd)werkloosheid en de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met behulp van deze ESF-subsidie kunnen jongeren worden begeleid bij het vinden van de juiste opleiding of baan en kan aandacht worden besteed aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorbeelden van activiteiten die dankzij ESF-subsidie kunnen worden uitgevoerd zijn het begeleiden van jongeren op zoek naar werk of een opleiding, het begeleiden van cliënten gericht op uitstroom naar werk, het begeleiden van vreemdelingen als (voorwaardelijke) opstap naar werk en het verstrekken van plaatsingssubsidies om arbeidsinpassing mogelijk te maken. Projectactiviteiten:
1. Bestrijding Jeugdwerkloosheid (begeleiding/activiteiten jongeren naar werk/opleiding, matchmaker)
2. Aansluiting speciaal onderwijs op arbeidsmarkt (aanpak Vso/Pro; aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt)
3. Vergroten mogelijkheden arbeidsinpassing (begeleiding/activiteiten gericht op uitstroom, plaatsingssubsidies)

Deze ESF subsidie is doorbetaald aan de schoolbesturen en Avres, die deze regelingen uitvoeren.

Als centrumgemeente voor de Arbeidsmarktregio AV heeft de gemeente Gorinchem in het verleden € 208.000 van het rijk ontvangen om meer kwetsbare jongeren die een uitkering en geen startkwalificatie hebben, naar werk te bemiddelen. Avres heeft hiervoor een projectplan opgesteld dat in 2018 wordt uitgevoerd. Omdat hier in 2017 geen kosten zijn gemaakt, ontstaat een incidenteel overschot van € 208.000. Daarom wordt voorgesteld om via een bestemmingsvoorstel deze middelen voor de aanpak van Jeugdwerkloosheid te bestemmen voor 2018.

Ook hebben wij als centrumgemeente Arbeidsmarktregio in 2017 een bijdrage van c.a. € 89.000 van het rijk ontvangen als stimulans om de bestaande kansen voor bemiddeling van werkloze werkzoekenden beter te benutten (Impuls klantprofielen). Avres voert dit beleid voor de regio uit. Daarom wordt voorgesteld om ook dit overschot ad € 89.000 via een bestemmingsvoorstel mee te nemen naar 2018.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Stichting Aanlegsteiger, peuterspeelzalen

84

Stichting Kindercentra Gorinchem, peuterspeelzalen

1.078

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2016

Realisatie 2017

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

De Rotonde en Yulius

1.853

148

1.649

1.797

56

V

Yulius aanpassen Merwedekanaal 8a IHP 2014

150

-

-

-

150

V

Buitenruimte Rotonde Stalkaarsen

-

-

10

10

10

N

Gomarus uitbreiding IHP 2014

4.400

-

-

-

4.400

V

Brede school Schuttersplein

9.811

9.818

222

10.033

222

N

ja

IHP Gorinchem-Oost 2017

7.500

-

-

7

7.493

V

Totaal Lasten

23.714

9.966

1.881

11.847

11.867

V

Baten

Gomarus uitbreiding IHP 2014

750

-

-

-

750

N

Brede school Schuttersplein

-

240

-

240

240

V

ja

Totaal Baten

750

240

-

240

510

N

Totaal investeringen

22.964

9.726

1.881

11.607

11.357

V

De Rotonde en Yulius
De gerenoveerde locatie Bauerstraat/Hiemstralaan voor de clustering speciaal onderwijs Rotonde/Yulius is in 2017 opgeleverd, maar de definitieve afrekening moet nog plaatsvinden.

Yulius aanpassen Merwedekanaal 8a IHP 2014
Yulius maakt gebruik van de locatie Merwedekanaal. Met de beoogde aanpassing van Merwedekanaal 8a (€ 150.000) wordt een pas op de plaats gemaakt in afwachting van meer duidelijkheid over de toekomstige huisvestingssituatie van Yulius. Dit krediet dient daarom gehandhaafd te worden.

Gomarus uitbreiding IHP 2014
In het kader van de uitvoering van het IHP Voortgezet Onderwijs 2011 is door de gemeenteraad op 5 oktober 2017 (raadsvoorstel 17-1869) een besluit genomen over de uitbreiding van Gomarus en het ‘oormerken’ van het restantkrediet voor het IHP-Voortgezet onderwijs. Dit restantkrediet ter hoogte van € 2,4 mln. wordt ingezet voor duurzaamheidsaspecten aan schoolgebouwen, passend onderwijs, een eventuele aanpassing van het toegekende normbudget voor de uitbreiding van Gomarus op basis van marktwerking en de ontwikkelingen bij Het Gilde. Het krediet dient daarom gehandhaafd te worden.

IHP Gorinchem-Oost 2017
Conform raadsbesluit van 18 mei 2017 omtrent het IHP Gorinchem Oost zal in 2018 met een aantal onderdelen worden gestart. Voor wat betreft de brede school Hoog Dalem wordt op dit moment onderzocht welke voorzieningen er nodig zijn. Het krediet dient te worden gehandhaafd.

Brede school Schuttersplein
Brede school Schuttersplein is per saldo binnen het investeringskrediet afgerond en kan worden afgesloten.