Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp

Realisatie 2017

Sterke Spelbepalers

In 2017 is de groep Spelbepalers, die betrokken zijn bij "De Kracht van Sport", doorgegroeid naar 195. In januari 2017 zijn de Spelbepalers bij elkaar gekomen in het Da Vinci college om gezamenlijk de vaststelling van de beleidsvisie te vieren en afspraken te maken over de uitwerking. In oktober 2017 is er een Sportcafé geweest in cultureel café De Vijf Zinnen. De Spelbepalers hebben kennis genomen van de ontwikkeling van de ambities uit "De Kracht van Sport" en zijn waar mogelijk aangesloten.

Netwerkversterking

Samen met de buiten- en de binnensportverenigingen is gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking. De voetbalverenigingen SVW, Raptim en Sportclub Gorkum hebben afspraken gemaakt over gezamenlijk gebruik van de velden van SVW.

Corebusiness Gorinchem beweegt

De evaluatie naar de corebusiness van Gorinchem Beweegt is in 2017 uitgevoerd. Begin 2018 wordt deze evaluatie met een advies voor de toekomstige inzet ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.

Ontsluiten lokaal sport en beweegaanbod

De Sportpas en het digitaal sportplatform op www.gorinchembeweegt.nl zijn tijdens de Gorcum Sportmaand ingezet voor de communicatie van het sportaanbod. Mede door een promotiefilmpje, met de buurtsportcoaches in een prominente rol, werden de activiteiten en kennismakingsactiviteiten goed bezocht.

Sportpas

De Sportpas app is gerealiseerd. De app is in beperkte mate gedownload. Na een evaluatie eind 2017 worden er verbeteringen doorgevoerd en zal de communicatie over de app intensiever worden ingezet.

Ontwikkeling visie binnensport

Op initiatief van de gemeente is samen met de binnensportverenigingen en de Stichting Gorinchemse Sportaccommodaties (SGS) een traject doorlopen ter bevordering van (onderlinge) samenwerking en het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de binnensport, met als eindresultaat een door de verenigingen gedragen rapport met aanbevelingen over de binnensport in Gorinchem. Onderdeel van het project is een onafhankelijk onderzoek door het Mulier Instituut naar vraag en aanbod van de binnensportaccommodaties in Gorinchem en de hoogte van de huidige huurtarieven. Het projectplan is in april 2017 vastgesteld. Het eindrapport is gereed in februari 2018.

Kunstgras

Bij hockeyvereniging Rapid zijn de 2 bestaande wedstrijdvelden vervangen door nieuwe watervelden en op Molenvliet-Zuid is een nieuw 3e hockeyveld aangelegd. Het veld van korfbalvereniging GKV is gerenoveerd en voorzien van nieuw kunstgras.

Uitvoering Speelruimteplan

Het nieuwe Speelruimteplan is vastgesteld in september 2017. De komende 10 jaar zal de speelruimte in Gorinchem gefaseerd per buurt worden omgevormd tot het gewenste streefbeeld. De uitvoering start in 2018 en wordt in 2021 voor het eerst geëvalueerd.

Vooruitlopend hierop zijn via burgerinitiatieven en regulier budget al diverse speelprojecten opgepakt.

Nieuw groot podium

Het vrijwilligersbestuur van de Stichting Theater Gorinchem heeft in 2017 met succes invulling gegeven aan de opdracht om het theater aan de Haarstraat 'De Vijf Zinnen' open te houden voor sociaal culturele voorstellingen.

Vanuit de wens het groot podium tezamen met onderdelen van het Huis van Inspiratie (HVI) in een Cultuurhuis onder één dak te vestigen is een onderzoek gestart naar de mogelijke locatie van dat Cultuurhuis. Drie varianten worden onderzocht: nieuwbouw aan de Haarstraat, renovatie/uitbreiding bestaande theater, realisatie in het voormalige pand van V&D aan de Krijtstraat. De resultaten van dit onderzoek zijn in februari 2018 aan de raad gepresenteerd.

HVI

Om prioriteit te geven aan het programmatisch doorontwikkelen van het HVI hebben wij aan de samenwerkende partners van het HVI een subsidie verleend voor een kwartiermaker. Deze is september 2017 gestart en heeft samen met de HVI-partners, Spreekkamer en gemeentelijke cultuurcoach gewerkt aan een activiteitenprogramma en communicatiestrategie van het HVI.

In afwachting van de realisatie van het HVI/Cultuurhuis (geschat in 2022) is afgelopen zomer onderzoek gedaan naar een overbruggingsscenario. Dit scenario geeft antwoord op de vraag welke minimale fysieke maatregelen noodzakelijk zijn in de bestaande gebouwen (Groenmarkt 1 en Grote Markt 17) om onder andere de HVI-programmering de komende jaren uit te voeren en verder te ontwikkelen. De resultaten van het onderzoek naar dit overbruggingsscenario HVI zijn tevens gebruikt voor het onderzoek naar het Cultuurhuis, dat in de tweede helft van 2017 ook is uitgevoerd door BBN adviseurs.

Cultuureducatie

In 2017 is er een actieplan cultuureducatie voor 2017-2020 vastgesteld waarin 4 ambities en de rollen van de cultuurcoaches worden benoemd.

De cultuurcoaches hebben het afgelopen jaar wederom culturele aanbieders en onderwijs nader tot elkaar gebracht. Leerlingen komen daardoor meerdere malen per jaar in contact met cultuureducatieve projecten en activiteiten. Via de docenten van het basis- en voortgezet onderwijs worden de leerlingen bereikt met bijvoorbeeld de Culturele Menukaart, de theatervoorstellingen zoals Esther was Joods, de Gorcum Design Week, educatieproject Waterlinie voor kids II en Internationaal Film Festival.

Daarnaast is ook ingezet op het bereiken van de inwoner van Gorinchem in het algemeen. In het gezamenlijk activiteitenprogramma van het HVI vormt cultuureducatie een belangrijk thema.

Spreekkamer

2017 was een succesvol jaar voor de Spreekkamer. Alle in de subsidiebeschikking gestelde prestaties zijn gehaald. Daarnaast heeft de Spreekkamer constructief bijgedragen aan het ontwikkelen en uitvoeren van het activiteitenprogramma van het HVI.

Cultureel erfgoed

Gorinchem heeft als oude vestingstad veel cultureel erfgoed waar zorgvuldig mee wordt omgegaan. In maart 2017 heeft de gemeenteraad het Vestingplan vastgesteld en verder stond 2017 in het teken van de voorbereiding op het in februari 2018 vaststellen door de gemeenteraad van een Erfgoedverordening en de Erfgoedcommissie om te komen tot een gemeentelijke monumentenlijst.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Leefstijl

Met 4 zorgpartners zijn er voorbereidingen getroffen voor een beweegcoach 'meedoen door beweging'. De zorgpartners gaan deze beweegcoach samen met de gemeente en de DG&J financieren.

Ideeënmakelaar

De cultuurcoaches en buurtsportcoaches hebben ongeveer 60 initiatieven vanuit de stad ondersteund. Eén van de voorbeelden is het project Let's play ball dat door Achilles en GOBA gezamenlijk is geïntroduceerd. Vanuit de rol van Ideeënmakelaar heeft de buurtsportcoach ondersteuning geboden. Het project heeft 150 leerlingen van De Regenboog bereikt. Zij kregen basketbal en handbal clinics aangeboden. Het doel van het project is om alle leerlingen binnen het onderwijs tijdens schooltijd kennis te laten maken met het sportaanbod in Gorinchem. De pilot krijgt een vervolg in 2018 met clinics op het Voortgezet Onderwijs.

Burgerinitiatieven

Na vele jaren voorbereiding is het speelveld in de Gildenwijk geopend.

Sportverenigingen

In 2017 zijn nieuwe huurovereenkomsten afgesloten met Unitas, Raptim en Sportclub Gorkum.

Overige sporttaken

Op verzoek van de raad is in september 2017 een parallelsessie I&O georganiseerd met en over de SGS. Daarnaast zijn de ambities vanuit de sportvisie "de Kracht van Sport" verder uitgewerkt en een aantal projecten is al geïmplementeerd. In de evaluatie van Gorinchem Beweegt is een overzicht van alle initiatieven opgenomen.

Speelplaatsen

Overleg werkgroep Speelplaatsenbeleid over nieuwe plannen, onderhoud en vervangingen, burgerinitiatieven en vragen van de burgers. In 2017 is intensief gewerkt aan het nieuwe Speelruimteplan. Buiten de Waterpoort zijn nieuwe fitnesstoestellen geplaatst.

Oude Hollandse Waterlinie (OHW)

We nemen actief deel aan de Erfgoedtafel van de provincie Zuid-Holland. Vanuit de hierop betrekking hebbende subsidieregeling Erfgoedlijn OHW zijn in 2017 het Vestingplan Gorinchem en het Illuminatieplan fase II (Buiten de Waterpoort en buitenzijde

Lingesluis) afgerond.

Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW)

Na een periode van meerdere jaren waarin veel partijen hebben geïnvesteerd in het restaureren en toegankelijk maken van de NHW en zijn objecten (forten, groepsschuilplaatsen, kazematten etc.), wordt de inzet nu meer gericht op het beheren en exploiteren. Vanuit het Pact van Loevestein, waarin Gorinchem een van de deelnemende overheden is, wordt ingezet op het gezamenlijk ontwikkelen van duurzaam beheer.

Ter ondersteuning van de voordracht van de NHW als UNESCO Werelderfgoed is een steunbetuiging ondertekend. Deze steunbetuiging maakt onderdeel uit van het door de betrokken partijen aan te tonen draagvlak, hetgeen een belangrijke voorwaarde is voor de toekenning van de UNESCO Werelderfgoedstatus

De toeristische vermarkting van de NHW is in handen van Utrecht Marketing en de Stichting Liniebreed Ondernemen. Waar zich kansen voordoen, haakt Gorinchem hierbij aan.

Archeologie

Met de verhuizing van het Archeologisch depot naar de Arkelsedijk worden de archeologische vondsten op een veilige manier bewaard en zijn ze ook toegankelijk voor inwoners en andere belangstellenden. Regelmatig worden op bouwlocaties nieuwe vondsten gedaan, die worden geregistreerd en toegevoegd aan het depot.

De bouwlocatie van het hotel Buiten de Waterpoort heeft volop in de belangstelling gestaan. Diverse onderzoeken zijn uitgevoerd, met als resultaat dat er in 2018 kan worden begonnen met de daadwerkelijke bouw, waarbij rekening wordt gehouden met (behoud en inpassing van) de archeologische vondsten.