Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2016

Begroting

primitief

2017

Begroting

na wijziging

2017

Jaar-

rekening

2017

Verschil

TV51 Sportbeleid en activering

944

872

895

885

10 V

TV52 Sportaccommodaties

3.472

3.321

3.506

3.512

5 N

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

1.422

1.208

1.347

1.376

29 N

TV54 Musea

531

380

380

418

37 N

TV55 Cultureel erfgoed

981

793

783

728

55 V

TV56 Media

794

832

832

708

123 V

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

2.663

2.343

2.356

2.448

93 N

Lasten Sport, cultuur en recreatie

10.807

9.748

10.099

10.075

24 V

TV51 Sportbeleid en activering

165

91

91

161

71 V

TV52 Sportaccommodaties

1.400

1.386

1.355

1.422

67 V

TV53 Cultuurpres. productie en participatie

252

246

251

325

74 V

TV54 Musea

72

22

22

96

73 V

TV55 Cultureel erfgoed

1.069

254

194

247

54 V

TV56 Media

119

139

139

129

10 N

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

205

235

245

269

25 V

Baten Sport, cultuur en recreatie

3.282

2.373

2.297

2.650

353 V

Totaal saldo van baten en lasten

-7.526

-7.375

-7.802

-7.425

376 V

Stortingen reserves

0

0

0

0

0 V

Onttrekkingen reserves

10

75

75

59

16 N

Resultaat

-7.516

-7.300

-7.727

-7.367

361 V

TV51 Sportbeleid en activering
De bijdrage uit OnderwijsAchterstandenBeleid (OAB) voor de inzet van Gorinchem Beweegt was begroot op € 90.000, maar is via het verdeelplan OAB bijgesteld naar € 145.000. Daarnaast is er € 15.000 aan extra baten ontvangen van derde partijen waaronder het Sportgala. Per saldo leidt dit tot een voordeel van c.a. € 70.000. Door de hogere bijdrage uit OAB hoeft minder geld uit de bestemmingsreserve Combinatiefuncties onttrokken te worden.

TV52 Sportaccommodaties
Er is een voordeel op de onderhoudskosten van het Caribabad vanwege een lagere aanbesteding van het schilderwerk. Jaarlijks worden de onderhoudsvoorzieningen beschouwd op nut en noodzaak. Indien onderhoudswerkzaamheden niet of voordeliger zijn uitgevoerd en/of door ontwikkelingen ook niet worden doorgeschoven, kan een deel van de hiervoor gevormde voorziening vrijvallen. Dit zorgt in dit geval voor een incidentele meevaller van ca. € 52.000.

TV53 Cultuurpres. productie en participatie / TV56 Media
Het toekomstbeeld Cultuur met de pijlers Huis van Inspiratie, Cultuureducatie, Spreekkamer en het Stadspodium is in 2017 per saldo nagenoeg binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd.

Omdat de onderhoudsvoorzieningen voor de panden Haarstraat 64 en de Boerenstraat 11 niet meer volledig benodigd zijn, kan een deel van de gevormde onderhoudsvoorziening vrijvallen. Dit betekent een eenmalige extra baat van c.a. € 55.000.

Bij het vaststellen van het emancipatie- en diversiteitsbeleid is aangegeven dat een bedrag van € 25.000 (het restant van de beschikbaar gestelde middelen) in 2018 benodigd is als dekking voor de uitvoering van dit beleid. Wij stellen daarom voor om deze € 25.000 via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor 2018.

Bij het vaststellen van het evaluatierapport 'Buurthuisfunctie brede scholen en buurthuizen' is aangegeven dat de evaluatie binnen de reguliere budgetten in uitgevoerd. De beschikbaar gestelde € 35.000 bij de raadsbrede aanvulling op het coalitieakkoord is daarmee onbesteed gebleven. Voorgesteld wordt om dit budget beschikbaar te stellen voor 2018, zodat dit ingezet kan worden als werkbudget voor de uitvoering van dit rapport.

TV54 Musea
Aan de batenkant is bij het museum een positief saldo gerealiseerd van ruim € 73.000 ten opzichte van de begroting (€ 22.000). Er is een aantal succesvolle tentoonstellingen gehouden (bijvoorbeeld Koe in de kunst en de Glasexpositie) die mede door de daaraan gelieerde verkoop van schilderijen en objecten tot niet geraamde opbrengsten heeft geleid. De historische vereniging Oud Gorinchem heeft bijgedragen in de kosten in verband door het museum geleverde diensten.

Het museum geeft meer uit aan tentoonstellingen dan begroot. Daar staat tegenover dat het museum meer inkomsten heeft (via Stichting Museumkaart). Dat heeft te maken met het toegenomen aantal bezoekers. De extra inkomsten komen ten goede aan de tentoonstellingen en de promotie daarvan.

TV55 Cultureel erfgoed
In verband met de verkoop van een aantal bijzondere panden, zoals Tolsteeg 4 en Molenstraat 32 en de voorgenomen verkoop van Tolsteeg 6, is bij deze panden (delen van het) gepland onderhoud niet uitgevoerd. Ook in afwachting van ontwikkelingen rondom Het Huis van Inspiratie, zijn onderhoudswerkzaamheden niet uitgevoerd. Op het moment dat bekend is dat onderhoud niet meer wordt uitgevoerd, valt het daarvoor beschikbare bedrag in de onderhoudsvoorziening vrij.

TV57 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Deze begrotingspost bestaat uit veel verschillende activiteiten. Diverse activiteiten hebben kleine afwijkingen van hetgeen begroot is. De "grotere" afwijkingen worden toegelicht. De begroting voor het Winterfestijn is op basis van historische gegevens sober en budgettair neutraal opgesteld. Door verschillende ontwikkelingen, b.v. door schade en hogere energielasten, zijn de lasten c.a. € 30.000 hoger dan de raming van € 100.000. Hiertegenover staan € 30.000 hogere baten, o.a. als gevolg van hogere sponsorbijdragen en kaartverkoop.

De niet verhaalbare schade plus reparatiekosten aan een maaimachine zorgt voor een overschrijding van € 15.000 van het begrote budget voor wagenparkbeheer ad € 101.000. Daarnaast zijn er diverse evenementen, zoals de kermis en het Winterfestijn, die gebruik maken van de gemeentelijke stroompunten. Het energieverbruik wordt achteraf bij de evenementen in rekening gebracht. Nog niet alle inkomsten zijn verrekend c.q. ontvangen. Ook zijn er de nodige kosten voor de stroompunten gemaakt, o.a. als gevolg van overstroming van een stroompunt en het plaatsen van een nieuw stroompunt aan de voorzijde van de museum Grote markt.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Bibliotheek Aanzet

548

Podiumkunsten Gorinchem

342

Culturele diensten en activiteiten

117

Cultuureducatie

108

Jeugdsport

57

P.C.G. huursubsidie

15

55+ en gehandicapten

11

O.K.K. huursubsidie

10

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2016

Realisatie 2017

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Restauratie sluis Oostgracht

126

126

15

141

15

N

ja

De Batterij Bastion II

37

25

-

25

12

V

Waterpark Mollenburg

25

-

14

14

11

V

Sportaccommodatie De Hoefslag

3.607

3.793

-73

3.720

113

N

ja

Haarstraat 64

1.050

-

-

-

1.050

V

Infrastructuur 3e veld Rapid 2015

465

-

-

-

465

V

ja

Ford connect G-beweegt 2017 -1

38

-

-

-

38

V

Ford connect G-beweegt 2017 -2

38

-

-

-

38

V

John Deere maaier 1515 2017

60

-

-

-

60

V

Verv. 1e veld Unitas door kunstgrasveld

640

549

5

554

86

V

ja

Verv. 4e veld GJS door kunstgrasveld

644

356

76

431

213

V

Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden

997

20

643

664

333

V

Water- pompvoorzien hockeyvelden

40

-

33

33

7

V

ja

3e Veld Rapid zandingestrooid kunstgras

389

-

264

264

125

V

Looproute Rapid naar veld 3

85

-

73

73

12

V

ja

Totaal Lasten

8.241

4.869

1.050

5.919

2.322

V

Baten

Restauratie sluis Oostgracht

78

62

29

92

14

V

ja

De Batterij Bastion II

37

-

-

-

37

N

Verv. 1e veld Unitas door kunstgrasveld

-

35

-

35

35

V

ja

Veld 1 en 2 Rapid naar watervelden

7

-

7

7

-

Totaal Baten

122

97

36

134

12

V

Totaal investeringen

8.119

4.772

1.014

5.785

2.334

V

Haarstraat 64
De investeringen aan het pand Haarstraat 64 zijn uitgesteld in afwachting van de definitieve besluitvorming rondom het Cultuurhuis welke vooralsnog in de 2e helft 2018 is voorzien.

Ford connect G-beweegt 2017 -1 / -2
De voorgenomen vervanging van de twee bussen voor Gorinchem Beweegt heeft in 2017 niet plaatsgevonden omdat de technische staat van de bussen daar geen aanleiding toe gaf. De werkelijke vervanging en de hiervoor beschikbaar gestelde middelen maken onderdeel uit van de actualisatie van het tractieplan Gorinchem.

Verv. 1e veld Unitas door kunstgrasveld / Verv. 4e veld GJS door kunstgrasveld
Door een gunstige aanbesteding en het inclusief btw ramen van de investeringskredieten, zijn er voor de aanleg van de kunstgrasvelden van Unitas en GJS voordelen ontstaan. Voor Unitas betreft dit een voordeel van € 86.000. De werkzaamheden van GJS zijn nog niet afgerond omdat er nog voorzieningen voor een noodzakelijke watercompensatie getroffen moeten worden. Het restantkrediet voor GJS kan nog niet worden afgesloten.

3e Veld Rapid zandingestrooid kunstgras
Ditzelfde geldt voor de gecombineerde aanbesteding voor de aanleg van kunstgrasvelden voor Rapid en de renovatie van de velden van GKV. Wij vorderen de btw op de gepleegde investeringen terug op basis van het uitgangspunt 'gelegenheid geven tot sport'. Omdat de investeringskredieten voor de aanleg van kunstgrasvelden inclusief btw zijn geraamd, ontstaat hierdoor een voordeel. Wij zijn momenteel in gesprek met de Belastingdienst over de btw. In afwachting van de uitkomsten hiervan, worden de restantkredieten gehandhaafd.