Wat hebben we bereikt met het programma Sociaal domein?

Doel

'Gorinchem is een stad waar iedereen meedoet, zich kan ontplooien en verantwoordelijkheid neemt voor zichzelf, elkaar en de leefomgeving.'

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Gerealiseerd

Soort

Banen

B

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

PI

Jongeren met een delict voor de rechter

B

% van de jongeren in de leeftijd van 12-21 jaar

PI

Kinderen in uitkeringsgezinnen

B

% van de kinderen tot 18 jaar

PI

Melding kindermishandeling

B

% meldingen van mishandelde kinderen 0-17 jaar

PI

Netto Participatiegraad

B

% mensen tussen 15-67 jaar dat een baan heeft

PI

Werkloze jongeren

B

% werkloze jongeren 16-22 jaar

PI

Personen met een bijstandsuitkering

B

Aantal per 1000 inwoners

PI

Personen met een lopend re-integratietraject

B

Aantal reïntegratievoorzieningen, per 1000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

PI

Jongeren met jeugdhulp

B

% jongeren tot 18 jaar

PI

Jongeren met jeugdbescherming

B

% jongeren tot 18 jaar

PI

Jongeren met jeugdreclassering

B

% jongeren in de leeftijd van 12-23 jaar

PI

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI