Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp

Realisatie 2017

Transformatie Individuele Begeleiding Wmo

De pilot 'Begeleiding Anders' is gestart. Dit is een samenwerkingsproject tussen ASVZ, Philadelphia, Syndion en gemeente. De pilot is een experiment om de maatwerkvoorziening individuele begeleiding anders te organiseren. De pilot loopt nog door in 2018.

Transformatie Wmo maatwerk voorzieningen

In 2017 zijn afspraken gemaakt met zorgaanbieders om de maatwerkvoorziening begeleiding resultaatgericht te gaan verstrekken. Deze methode heeft als vertrekpunt de markt en de producten zoals de organisatie haar producten in de markt zet. De Wmo-regelgeving is hierop aangepast. Implementatie vindt in 2018 plaats.

Transformatie Basisvoorzieningen

In het kader van de brede transformatie Sociaal Domein (zie transformatie SD-breed) worden alle basisvoorzieningen de komende jaren verder ontwikkeld om inwoners te ondersteunen. We zijn bezig met de vernieuwing van het vrijwilligersbeleid, ouderenbeleid- en mantelzorgondersteuning, de evaluatie brede scholen en buurthuizen, vernieuwing op inhoud zoals in de pilot 'Begeleiding Anders' (zie hiervoor).

Transformatie huizen van waarde

Met de Huizen van Waarde is bedoeld een andere invulling van inloopfunctie van de buurthuizen. Dit is onderdeel geworden van de raadsopdracht evaluatie brede scholen - buurthuizen (zie ook onder reguliere taken). De term Huizen van Waarde is nog nergens belegd.

Beschermd Wonen van provinciale naar gemeentelijke organisatie

In 2017 zijn de voorbereidingen gestart van de landelijke transformatieopgave Beschermd Wonen. Deze taak is een geïmplementeerde taak in de Wmo 2015 en wordt in gezamenlijkheid met 12 gemeenten regionaal uitgevoerd door de centrumgemeente Dordrecht. Regionaal is het proces gestart voor de ontwikkeling van een transformatieagenda. Aansluitend is lokaal eveneens een verkenning opgestart voor een aansluitende lokale transformatieagenda voor de voorbereiding van lokale infrastructuur op de landelijke structuurwijziging.

Transformatie SD-breed

Gemeentebreed wordt gewerkt aan een brede transformatieagenda sociaal domein. Met de raad is afgesproken dat er nieuwe kaders voor de transformatie sociaal domein worden vastgesteld in 2018.

Huishoudelijke hulp

In 2017 is het beleid huishoudelijke ondersteuning herzien naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak. Met zorgaanbieders zijn nieuwe inkoopafspraken gemaakt en Wmo-regelgeving is aangepast. Implementatie vindt in 2018 plaats.

Participatie

Binnen de uitvoeringsorganisatie Avres is verder gewerkt aan de transformatie, het plaatsen van mensen met een WSW-indicatie bij reguliere werkgevers. Voor de statushouders is een plan opgesteld en een aanpak geïmplementeerd om hen sneller door te leiden naar de arbeidsmarkt. Uitgangspunt is daarbij dat er geen verdringing plaatsvindt in de reguliere dienstverlening. De transformatie van de SW heeft als consequentie dat de huisvesting aan de Avelingen-West niet meer passend is. De fusie en het uittreden van andere gemeenten in de regio AV heeft geleid tot bundeling met andere uitvoeringsorganisaties en tot andere visievorming over huisvesting. Onderwerp van gesprek in het AB is met name de inrichting van de backoffice van Avres in de gemeente Zederik (Meerkerk) geweest. De frontoffice blijft in het kader van lokale aanhechting op het Stadhuisplein te Gorinchem. De brede intake, waarbij meerdere leefgebieden van de klanten in beeld worden gebracht, staat daarbij centraal. In de doorontwikkeling van het sociaal team wordt deze functie van Avres meegenomen.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Programma "Samen voor Gezond"

Vanuit dit meerjarenprogramma van de DG&J is er in 2017 in Gorinchem ten eerste ingezet op het versterken van de mentale weerbaarheid van jongeren. Ouders van kinderen in de bovenbouw van de basisschool hebben voorlichting gehad over social mediagebruik en (cyber)pesten. Ook pedagogisch medewerkers van een buitenschoolse opvang zijn getraind in het begeleiden van kinderen in het gebruik van social media en games. Daarnaast is er in Gorinchem gewerkt aan het versterken van bewegingsgerichte zorg om de vitaliteit en eigen kracht van ouderen te bevorderen. Een derde speerpunt in het programma is het stimuleren van een gezonde leefstijl bij zwangere vrouwen. Hiervoor zijn voorlichtingsavonden georganiseerd voor kwetsbare zwangere vrouwen (aanstaande moeders met een lage sociaaleconomische status, tienermoeders en alleenstaande zwangere vrouwen).

Leefstijl

Een gezonde leefstijl is gestimuleerd door in te zetten op bewegen en gezonde voeding. In de Gildenwijk is extra inzet met het GIDS-project. Dit project behelst diverse onderdelen. Zo volgden wijkbewoners onder andere de cursus ‘Gezond Kopen, Gezond Koken’ waarin zij kennis van en ervaring opdoen met gezond eten en drinken. Nadat de workshop is afgerond, komen de deelnemers nog elke week bij elkaar om met elkaar te bewegen, te koken en (gezond) te eten. Het project wordt aangejaagd door wijkpartners.

Eigen kracht

Het stimuleren van Eigen Kracht is een uitgangspunt van de uitvoering binnen de kaders Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. De diverse deelprojecten en transformaties die zijn beschreven in deze verantwoording zijn geënt op het versterken van de eigen kracht.

Jeugdwet

Lokaal is de gemeente samen met vele maatschappelijke partners en inwoners bezig om een verandering op gang te brengen onder de noemer 'It takes a village to raise a child' met als doel een gezond en veilig opgroeiklimaat in Gorinchem. Daarmee wordt tevens gericht op het laten afnemen van de toenemende behoefte aan (professionele) ondersteuning en het voorkomen van de noodzaak om zwaardere hulp in te zetten. Op regionaal Zuid-Holland Zuid niveau wordt samengewerkt voor de opdrachtverlening Veilig Thuis en Jeugdhulp.

Sociaal cultureel werk

In 2017 zijn we gestart met de raadsopdracht evaluatie van de buurthuisfunctie van de buurthuizen én de wijkfunctie van de brede scholen. Samen met de partners is er teruggeblikt om vervolgens te kunnen leren wat de verzelfstandiging van het buurt- en welzijnswerk de gemeenschap heeft opgeleverd. Op basis van de evaluatie kunnen we starten met het doorontwikkelen van het bestaand beleid voor het Sociaal Cultureel Werk. Deze zal in 2018 meer vorm gaan krijgen. Vooruitlopend op de resultaten van de evaluatie hebben verschillende partners van het Sociaal Cultureel Werk de wens geuit om professionele ondersteuning te krijgen. Het vrijwillig beheren en open stellen van de buurthuizen vraagt nogal wat denk- en uitvoeringskracht. Daarbij kan de verbinding met de wijkbewoners worden verbeterd, aldus de partners. De raad heeft besloten om deze professionele ondersteuning in de vorm van een opbouwwerker als tijdelijke oplossing voor één jaar aan te bieden. Na evaluatie zal worden beoordeeld welke resultaten met deze professionele inzet zijn bereikt.