Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2016

Begroting

primitief

2017

Begroting

na wijziging

2017

Jaar-

rekening

2017

Verschil

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

5.669

4.039

4.505

4.187

319 V

TV62 Wijkteams

2.740

2.379

2.575

2.246

329 V

TV63 Inkomensregelingen

15.302

14.678

15.201

16.367

1.165 N

TV64 Begeleide participatie

6.576

6.438

6.474

7.353

879 N

TV65 Arbeidsparticipatie

2.592

2.186

2.460

1.436

1.024 V

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

366

368

579

787

208 N

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

3.471

5.334

4.909

4.002

907 V

TV672 Maatwerkdienstverlening 18-

7.157

6.891

7.432

7.396

37 V

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

264

144

392

288

104 V

Lasten Sociaal domein

44.137

42.458

44.529

44.061

468 V

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie

631

95

210

322

112 V

TV62 Wijkteams

27

0

137

142

5 V

TV63 Inkomensregelingen

10.599

10.405

10.422

11.055

633 V

TV671 Maatwerkdienstverlening 18+

751

601

468

426

42 N

TV681 Geëscaleerde zorg 18+

156

0

568

1.439

871 V

Baten Sociaal domein

12.273

11.101

11.805

13.385

1.580 V

Totaal saldo van baten en lasten

-31.864

-31.357

-32.723

-30.676

2.047 V

Stortingen reserves

2.518

167

562

562

0 V

Onttrekkingen reserves

226

0

450

314

136 N

Resultaat

-34.157

-31.523

-32.836

-30.925

1.911 V

Het programma Sociaal domein bevat hoofdzakelijk de lasten en baten die verbonden zijn uit de uitvoering van de 3 gedecentraliseerde overheidstaken Jeugdhulp, Wmo en Participatie (3 D’s). Maar ook de aanverwante gemeentelijke taken op het gebied van sociale dienstverlening (o.a. Beschermd Wonen, asielzoekersbeleid, sociaal cultureel werk en uitkeringsverstrekking) maken onderdeel uit van dit programma. Hieronder wordt op de verschillende onderdelen nader ingegaan.

TV61 Samenkracht en burgerparticipatie 
Voor de exploitatielasten voor het onderwijs aan de vluchtelingen hebben wij een 2-jarige subsidie ter hoogte van € 96.000 van het COA ontvangen. Hier van resteert ultimo 2017 een bedrag van € 40.000. Eind 2017 is het AZC gesloten, maar de onderwijsvoorziening op Stalkaarsen 3 voor statushouders (Internationale schakelklas) is blijven bestaan. Medio 2018 zal deze voorziening zeer waarschijnlijk verhuizen naar een andere locatie. Voor onder meer de verhuiskosten wordt via een bestemmingsvoorstel voorgesteld om een bedrag van € 40.000 te bestemmen voor 2018.

Van de beschikbare middelen voor sociaal cultureel werk van € 610.000 is in 2017 € 140.000 onbesteed gebleven. De ambitie met verzelfstandiging van het buurt- en welzijnswerk is dat het beheer van de buurthuizen zoveel mogelijk door vrijwilligers wordt uitgevoerd, waardoor ruimte ontstaat voor subsidiëring van buurtactiviteiten. Daarom zijn we terughoudend omgegaan met het zelf ontplooien van initiatieven en hebben we ingezet op het faciliteren van de vrijwilligers en initiatiefnemers. Echter is gebleken dat de betrokkenen van het buurt- en welzijnswerk meer behoefte hebben aan professionele ondersteuning zonder het direct te willen overnemen. Dit heeft er toe geleid dat er in 2017 minder (subsidie)aanvragen zijn ingediend dan begroot. Medio 2017 bereikten deze signalen ons. We hebben vanuit de gemeente meer actief gefaciliteerd, zodat de vrijwilligers en initiatiefnemers enerzijds ondersteund worden in het beheren van de buurthuizen en anderzijds voor en met de wijkbewoners buurtactiviteiten ontplooien.

Ondanks de extra inzet vanuit de gemeente wordt professionele ondersteuning gemist die opbouwt en verbindt. Juist omdat er geconstateerd is dat er behoefte is aan buurt- én welzijnsactiviteiten. Kortom, het overgangsjaar 2017 heeft nog niet gebracht wat nodig is en vraagt om bijsturing. In 2018 wordt dit opgepakt onder meer door de aanstelling van een professionele opbouwwerker.

Voor de uitvoering van de raadsopdracht ‘Jongeren binden aan de stad’ was voor 2017 een budget toegekend van € 17.000. De raadsopdracht is binnen de bestaande middelen uitgevoerd, waardoor het extra budget niet is ingezet. Wij stellen voor om deze € 17.000 via resultaatbestemming beschikbaar te houden zodat de aanbevelingen vanuit deze opdracht in 2018 uitgevoerd kunnen worden.

Voorts zijn in 2017 enkele werkzaamheden bij de Elzenhof en Podium Gorcum (agendabeheer, schoonmaak, contractbeheer) anders belegd, waardoor een forse besparing is gerealiseerd. Ook werd binnen het budget voor Sociaal Cultureel Werk rekening gehouden met een bedrag van € 30.000 voor de uitvoering van het concept van de Ideeënmakelaar. De werkzaamheden om maatschappelijke initiatiefnemers (inwoners en organisaties) te ondersteunen in het ontwikkelen en realiseren van hun plannen worden uitgevoerd door Gorinchem Beweegt, waardoor dit budget niet benodigd bleek.

TV62 Wijkteams / TV 672 Maatwerkdienstverlening 18-
De doorontwikkeling Sociale Teams is volop bezig. Deze doorontwikkeling wordt vooral uitgevoerd binnen de eigen organisatie. De voorziene inzet van externe inhuur van een kwartiermaker is hierdoor beperkt gebleven. Samen met de efficiencyslag in de coördinatie van het Sociaal Team zorgt dit voor een onderuitputting van c.a. € 126.000 op het oorspronkelijke budget voor Sociale teams van € 221.000.

Vanaf 2015 ontvangt de gemeente middelen van het Rijk voor Jeugdhulp. In april 2016 heeft de raad besloten om een deel van deze middelen beschikbaar te stellen voor trajecten in de pedagogische civil society, social media, kwetsbare jongeren en gezinsondersteuning voor de periode 2015 tot 2019. Daarom is bij de jaarrekening 2016 het restant van 2015 en 2016 van € 208.000 'meegenomen' naar 2017, waardoor het budget 2017 op € 382.000 kwam. In 2017 is voortvarend aan de bovenstaande trajecten gewerkt, maar resteert nog een budget van € 154.000. Omdat dit meerjarig benodigd is voor de volledige uitvoering van de bovengenoemde programma's, stellen wij voor om het restant van € 154.000 via resultaatbestemming beschikbaar te houden voor 2018 en verder.

TV63 Inkomensregelingen / TV64 Begeleide participatie / TV65 Arbeidsparticipatie (allen Avres) 
Voor de verstrekking van uitkeringen door Avres heeft Gorinchem c.a. € 11 mln. beschikbaar gesteld aan Avres. Het tekort op de uitkeringsverstrekking voor de regio AV, afgezet tegen de beschikbare rijksmiddelen, komt uit op € 2,6 mln. Het budget voor de regio is gebaseerd op een (gedeeltelijk historisch en gedeeltelijk modelmatig bepaald) verdeelmodel en het feitelijk aantal uitkeringsgerechtigden kan hiervan afwijken. In beperkte mate heeft het relatief grote aantal asielzoekers dat een beroep doet op een uitkering hier ook invloed op gehad. 

Avres heeft hiervoor eerst een beroep gedaan op hun reserve Inkomensdeel (€ 1 mln.) en het resterende tekort wordt, conform het solidariteitsbeginsel, verdeeld over de regiogemeenten. Het Gorinchems aandeel in dit tekort is € 636.000 (ca 40%), hiervoor was geen budget beschikbaar.

De door Avres in rekening gebrachte werkelijke kosten voor het minimabeleid (€ 1.785.000) zijn € 233.000 lager dan het beschikbare budget. De oorzaak zit niet perse in lagere kosten als wel in de toevoeging van de extra middelen voor armoedebestrijding (€ 188.000) en voor de Impuls verhoogde instroom asielzoekers (€ 200.000) welke wij aan het gemeentelijke minimabudget hebben toegevoegd.

TV66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) / TV671 Maatwerkdienstverlening 18+ 
Het positieve saldo van € 900.000 op deze taakvelden wordt verklaard door de lagere kosten voor de uitvoering van de nieuwe Wmo-taak begeleiding ad € 1.115.000 (Zorg in Natura € 615.000 en Persoonsgebonden budget € 500.000). Dit heeft meerdere oorzaken, die voor een deel zijn terug te voeren tot de invoering in 2015. Zo zijn bij de invoering van de nieuwe Wmo scherpe inkoopafspraken gemaakt met zorgaanbieders. Verder heeft het Rijk zich bij de bekostiging van de nieuwe Wmo gebaseerd op parameters, die in de praktijk niet aansloten bij de werkelijke gemeentelijke situatie. Ook wordt niet alle geïndiceerde zorg daadwerkelijk volledig verzilverd. Tenslotte komen - ondanks de extramuralisering - mensen eerder voor een beroep op de Wet langdurige zorg in aanmerking dan gedacht, waardoor zij geen beroep doen op de gemeentelijke Wmo middelen. Daartegenover staat een overschrijding op het product Huishoudelijke verzorging/Huishoudelijke ondersteuning van c.a. € 505.000 ten opzichte van de raming van € 1.947.000. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hogere kosten voor huishoudelijke ondersteuning als gevolg van een uitspraak door de Centrale raad van beroep, die ons noopte tot bijstelling van de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning. Tot slot is het budget voor onvoorziene uitgaven grotendeels onbenut gebleven, hetgeen tot een voordeel leidt van c.a. € 0,2 mln.

TV681 Geëscaleerde zorg 18+
De gemeente Dordrecht is de centrumgemeente voor de uitvoering van Beschermd Wonen & Opvang. Uit de voorlopige afrekening over 2017 is gebleken dat een groot deel van de middelen van de centrumgemeente onbesteed is gebleven. Dit restant wordt uitbetaald aan de deelnemende gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Het Gorinchems aandeel hierin is € 870.000. Ook uit de lokaal beschikbaar gestelde middelen van € 90.000 blijft c.a € 70.000 onbesteed. Dit heeft te maken het feit dat 2017 vooral een voorbereidingsjaar was. Vanaf 2018 wordt gestart met de implementatie van het beleid.

Van het totale positieve saldo van € 1,9 mln. op dit programma wordt voorgesteld om € 1,7 mln. toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein ( € 0,8 mln. WMO en € 0,9 mln. Beschermd Wonen & Opvang), € 40.000 te bestemmen voor 2018 voor vluchtelingenonderwijs en € 154.000 voor lokaal maatwerk jeugdhulp.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Vivenz maatschappelijk werk

552

The Mall

296

Ouderenbeleid

160

MEE cliëntondersteuning en netwerkversterking kwestbare inwoners

448

MEE mantelzorg

36

Jeugdzorg

216

Anti-discriminatie

14

Gorinchemse zeeverkenners

10

De Bogerd

25

De Rozenobel

18

Maatschappelijke ondersteuning

49

Padvinders

10

Stichting Podium Gorcum (subsidie minus huurkosten)

10

Vluchtelingenwerk

64

Bliek in actie

53

Yulius

74