Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp

Realisatie 2017

Duurzaamheid

Na een intensieve participatie is op 15 juni jl. het beleidsplan Duurzaamheid gemeente Gorinchem 2018-2022 vastgesteld. Met de per 1 januari 2018 aangestelde programmabegeleider Duurzaamheid zal uitvoering worden gegeven aan de ambitieuze uitvoeringsparagraaf.

In 2017 zijn, vooruitlopend hierop en gebruikmakend van een extra budget voor Quick Wins, enkele projecten vroegtijdig aangepakt. Een voorbeeld daarvan zijn de (elektrische) deelauto's en het realiseren van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen.

De drie hoofdpijlers van het vastgestelde Duurzaamheidsplan zijn : a) het bijdragen aan de energietransitie in Gorinchem, b) het verbeteren van de biodiversiteit en c) het realiseren van een gemeentelijke organisatie, die een voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaamheid vervult richting bedrijven, organisaties en inwoners in Gorinchem. In het uitvoeringspramma zijn hiervoor 55 actiepunten voor de komende vier jaar opgenomen.

In 2017 zijn, na de benodigde archeologische onderzoeken en in navolging van de rest van de stad, ook in de binnenstad ondergrondse containers geplaatst. Hiermee is het intensieve VANG-project formeel afgerond. Uiteraard worden regelmatig containers bijgeplaatst, met name in de nieuwbouwwijken zoals Hoog Dalem en Mollenburg. Maar dat is going concern.

Afvalwater

Het Afvalwaterakkoord is opgesteld en zal in het eerste kwartaal 2018 door het Waterschap en de gemeente Gorinchem worden vastgesteld. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over wat waar geloosd mag worden en de te hanteren kwaliteitseisen.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Volksgezondheid

De DG&J heeft in 2017 voor de gemeente Gorinchem voor een belangrijk deel invulling gegeven aan haar rol op het gebied van publieke gezondheid, gezondheidsbescherming, leerplicht, jeugdzorg, jeugdpreventie en Regionale Ambulance Voorziening. Daarbij is meer en meer ingezet op preventie. Dat geldt ook voor het consortium Rivas/Careyn dat voor de gemeente uitvoering heeft gegeven aan de Jeugdgezondheidszorg. In het verlengde van de betreffende basistaken van de Dienst is door de gemeente ook lokaal ingezet op gezondheidsbevorderende maatregelen en een krachtig verbindend lokaal netwerk. Een voorbeeld hiervan is het programma GIDS in de Gildenwijk, de inzet rond de gezondheid van statushouders en de afspraken rond het lokaal maatwerkdeel JGZ.

Duurzaamheid

Naast de expliciet in het beleidsplan Duurzaamheid genoemde doelstellingen, behoren educatie en verantwoord afvalbeleid tot de kerntaken van de gemeente. Inmiddels zit het in onze genen om de milieubelasting van bedrijfsmatige activiteiten te verminderen en zo mogelijk te voorkomen. Verder wordt duurzaam ondernemen gestimuleerd en ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen bevorderd.

Leefvoorzieningen

De openbare ruimte wordt dagelijks op de vastgestelde kwaliteit getoetst. Deze toets wordt eveneens gebruikt om de werkzaamheden aan de buitenruimte te optimaliseren.

De geleverde kwaliteit is grotendeels in overeenstemming met de afgesproken / gewenste kwaliteit.