Wat heeft dit gekost?

Exploitatie
(bedragen x € 1.000
V = voordeel en N = nadeel)

Jaar-

rekening

2016

Begroting

primitief

2017

Begroting

na wijziging

2017

Jaar-

rekening

2017

Verschil

TV71 Volksgezondheid

1.389

1.459

1.537

1.486

50 V

TV72 Riolering

3.098

2.813

2.869

2.762

107 V

TV73 Afval

2.907

2.835

2.867

3.404

537 N

TV74 Milieubeheer

1.359

1.091

1.173

1.076

97 V

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

445

407

407

395

12 V

Lasten Volksgezondheid en Duurzaamheid

9.197

8.604

8.853

9.123

270 N

TV71 Volksgezondheid

1.347

0

75

71

4 N

TV72 Riolering

4.035

3.813

3.891

3.876

15 N

TV73 Afval

3.309

3.362

3.362

3.634

272 V

TV74 Milieubeheer

134

3

13

28

15 V

TV75 Begraafplaatsen en crematoria

421

424

424

132

292 N

Baten Volksgezondheid en Duurzaamheid

9.246

7.602

7.764

7.740

25 N

Totaal saldo van baten en lasten

49

-1.002

-1.089

-1.384

295 N

Stortingen reserves

1

183

87

0

87 V

Onttrekkingen reserves

0

77

0

174

174 V

Resultaat

48

-1.108

-1.176

-1.210

34 N

TV71 Volksgezondheid
De gemeentelijke inwonerbijdrage voor de GGD was in 2017 € 36.000 hoger dan begroot. De begroting van de GGD is geïndexeerd, maar hiermee was geen rekening gehouden in de gemeentelijke budgetten. De voor de periode 2014-2017 ontvangen middelen voor het project GIDS zijn tot nu toe niet volledig uitgegeven. Per saldo resteert er ultimo een bedrag van € 89.000. Er is een activiteiten/bestedingsplan GIDS opgesteld, hierin zit ook de inzet van een Beweegcoach. Voor de uitvoering hiervan zijn de GIDS-middelen benodigd. Daarom wordt voorgesteld om dit bedrag via een bestemmingsvoorstel 'mee te nemen' naar 2018.

TV72 Riolering
Het voordeel op het taakveld riolering is het gevolg van een bijstelling op de rekenrente bij kapitaallasten. Doordat vanaf 2017 gerekend wordt met een lager rentepercentage over de in het verleden gedane rioleringsinvesteringen, vallen de kapitaallasten lager uit. Dit leidt overigens alleen incidenteel tot een afwijking, vanaf 2018 is hiermee rekening gehouden in de begroting.

TV73 Afval
Waardlanden heeft het afgelopen kalenderjaar te maken gekregen met een forse stijging van de kosten van afvalverwerking. Aan de ene kant is er sprake van een relatieve stijging van ongeveer 5% in de aangeleverde tonnages afval door onder andere het aantrekken van de economie. Aan de andere kant is er sprake van een stijging van de tarieven, die Waardlanden moet betalen aan derden. Deze stijging is in een aantal gevallen onverwacht sterk uitgevallen. In de begroting was bij de verwerking van het zogenaamde B-hout rekening gehouden met € 4,50 per ton. Ultimo 2016 steeg dit tarief al naar € 26,17 en in 2017 naar maar liefst € 50,00 per ton. Een stijging van meer dan 1000 %.

Niet alleen deze stijging is exponentieel, maar ook andere tarieven van andere afvalstromen laten behoorlijke fluctuaties zien, die niet in het voordeel van Waardlanden en dus van de deelnemende gemeenten uitvallen.

Verder blijkt dat de afvalscheiding (nog) niet optimaal is. Hierdoor is de hoeveelheid aangeboden restafval hoger dan in de begroting rekening werd gehouden. Inherent hieraan zijn de fors hogere kosten ten opzichte van de oorspronkelijke uitgangspunten. Het streven is naar 128 kilo per inwoner, terwijl op dit moment nog sprake is van 184 kilo per inwoner. Dit betekent meer verbrandingskosten en minder subsidie voor gescheiden aangeleverde recyclebare afvalstromen. Door middel van extra communicatie en controles door een VANG-medewerker van Waardlanden wordt het belang van beter scheiden van afval opnieuw onder de aandacht gebracht.

De combinatie van grotere hoeveelheden te verbranden afval en de daarmee gepaard gaande verbrandingsbelasting en de derving van subsidies vanuit de verpakkingsindustrie is de hoofdreden voor de hogere verwerkingskosten in 2017. Bovendien hangt er een aantal ongunstige ontwikkelingen boven de afvalmarkt, die mogelijk ook hun uitwerking gaan krijgen. Men denke aan een handelsoorlog en het effect daarvan op de metaalprijs en het feit dat China niet langer oud papier en recyclebaar plastic accepteert.

De kosten van papierinzameling zijn c.a. € 130.000 lager uitgevallen, maar ook de opbrengsten van het papierinzameling vallen met ongeveer hetzelfde bedrag lager uit.

Zoals hierboven aangegeven doet zich met betrekking tot de afvalverwerking over 2017 een overschrijding van ca. € 300.000 voor, als gevolg van een forse stijging van de kosten van afvalverwerking. Derhalve hebben we de voor 2017 geraamde storting in de reserve huisvuilinzameling ad € 87.000 achterwege moeten laten en een onttrekking uit de reserve gedaan ter hoogte van het daarin beschikbare bedrag ad € 174.000. Omdat het budget voor de verwerking van het veegvuil en veegslib ad € 50.000 op dit taakveld geraamd was, maar de kosten op taakveld 21 Verkeer en Vervoer verantwoord zijn, geeft bovenstaand financieel overzicht per saldo een nadeel weer van ca. € 250.000. 

TV74 Milieubeheer
Het financieringsmodel van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is met ingang van het begrotingsjaar 2017 vereenvoudigd en aangepast. Dit heeft geleid tot een verlaging van de inwonerbijdrage met € 23.000. Daarnaast is de positieve afrekening van voorschottaken 2016 en de ontvangst van een resultaatuitkering over 2016, tezamen ter grootte van c.a. € 32.000, dit jaar verantwoord. Verder zijn er minder opdrachten op offertebasis verstrekt.
Ten behoeve van de uitvoering van Duurzaamheidsdoelstellingen heeft de raad een incidenteel budget ad € 68.000 voor "Quick Wins" beschikbaar gesteld. Voor het thans nog resterende bedrag ad c.a. € 26.000 zijn inmiddels opdrachten uitgezet, waarvan de uitvoering in 2018 zal plaatsvinden. Bij het voorstel voor resultaatbestemming wordt de raad voorgesteld het resterende bedrag beschikbaar te stellen voor 2018.

TV75 Begraafplaatsen en crematoria
In 2017 hebben wij € 135.000 minder grafrechten ontvangen dan de oorspronkelijke raming van € 424.000. Enerzijds is dit het gevolg van de landelijke trend waarbij meer en meer gekozen wordt voor cremeren in plaats van begraven en anderzijds met natuurlijke fluctuatie, waarvoor geen aanwijsbare reden is.

Daarnaast treedt een administratief nadeel op van € 165.000. Conform de BBV voorschriften moeten baten en lasten verantwoord worden in het jaar waarop deze betrekking hebben. Wij ontvangen jaarlijks afkoopsommen voor grafrechten, ook voor langere periodes. Deze in 2017 vooruitontvangen afkoopsommen ad € 165.000 worden rechtstreeks verantwoord op een hiervoor gevormde voorziening. Voor 2017 zorgen de achtergebleven grafrechten en de 'BBV-reparatie' voor een incidenteel nadeel van € 300.000. Vanaf 2018 worden de bovengenoemde ontwikkelingen op het gebied van cremeren en de onderhoudssystematiek via de voorziening in de begroting bijgesteld.

Subsidies (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Dienst Gezondheid en Jeugd/ GGD ZHZ

24

Van Andel-Spruijt Natuurcentrum

44

Investeringen (bedragen x € 1.000 V = Voordeel en N = Nadeel)

Budget

Realisatie t/m 2016

Realisatie 2017

Totaal realisatie

Verschil

Gereed

Lasten

Recreatie waterpark Mollenburg

75

-

10

10

65

V

PV panelen Havendienst, Dr. Hiemstralaan 77 en gymzalen

68

-

57

57

11

V

GRP 2016

900

448

278

726

174

V

GRP 2017

760

-

475

475

285

V

GRP waterpark met kunstwerken Mollenburg

525

-

36

36

489

V

PV panelen Stadhuisplein

97

-

-

-

97

V

Totaal Lasten

2.425

448

856

1.304

1.121

V

Baten

GRP 2016

900

448

278

726

174

N

GRP 2017

760

-

475

475

285

N

GRP waterpark met kunstwerken Mollenburg

525

-

36

36

489

N

Totaal Baten

2.185

448

789

1.237

948

N

Totaal investeringen

240

-

67

67

173

V

PV panelen Stadhuisplein
Voor de zonnepanelen op het Stadhuisplein is een subsidie aangevraagd. Met de aanleg van de zonnepanelen is gewacht totdat er uitsluitsel was over de aangevraagde subsidie. De subsidie is begin 2018 toegekend. De zonnepanelen zijn vervolgens aangelegd.