Wat hebben we bereikt met het programma Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing?

Doel

'Het versterken van de woon- en leefomgeving en het bevorderen van de vitaliteit en de leefbaarheid van de stad.'

Maatschappelijke effecten

Indicator

B/F

Gerealiseerd

Soort

Gemiddelde Wet onroerende zaak belasting (WOZ-waarde)

B

De gemiddelde WOZ waarde van woningen in € x 1000

PI

Nieuw gebouwde woningen

B

Aantal per 1.000 woningen

PI

Demografische druk

B

De som van het aantal personen van 0-20 jaar in verhouding tot personen van 20-65 jaar

PI

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

B

Het gemiddelde totaalbedrag in € per jaar

PI

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

B

Het gemiddelde totaalbedrag in € per jaar

PI