Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties

Onderwerp

Realisatie 2017

Welstand

De nieuwe welstandsnota is aan de raad aangeboden.

Wonen

Na een uitgebreide participatie, die startte in mei 2017 en doorliep tot najaar 2017, is de Woonvisie 2018-2026 door ons college behandeld en ter vaststelling aangeboden aan de raad.

Transformatievisie

Hetzelfde geldt voor de Transformatievisie. De Visie van de Stad GO2032 fungeert als fundament en heeft mede de basis gevormd voor de inhoud van de Woonvisie. De Transformatievisie maakt het mogelijk om, mits wordt voldaan aan de geformuleerde criteria, diverse (leegstaande) panden of locaties te transformeren.

Omgevingsvisie

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Visie van de Stad GO2032 te gebruiken als basis voor de op te stellen Omgevingsvisie. Echter vanwege het (vooralsnog) ontbreken van een formele status van de Visie en de opnieuw door het kabinet uitgestelde ingangsdatum van de nieuwe Omgevingswet (zie hieronder), is het opstellen van een Omgevingsvisie uitgesteld.

Omgevingswet

De ingangsdatum van de nieuwe Omgevingswet is uitgesteld. Op dit moment is de verwachting dat de nieuwe wet in 2021 in werking zal treden.

Vestingplan

Het in maart 2017 vastgestelde Vestingplan is een door alle belanghebbende partijen gedragen visiedocument inzake verbetering van de vestingwalstructuur dat gaat dienen als uitgangspunt voor de feitelijke uitwerking. De doelstelling van dit vestingplan is meerledig. Het moet een instrument worden, dat intern als visiedocument en extern als kapstok voor vergunningverlening gebruikt kan worden.

Waterpark Mollenburg

In het Stedelijk Waterplan van de gemeente Gorinchem is omschreven dat het watersysteem in Gorinchem-West een tekort aan oppervlaktewater heeft van 3,5 ha. Het Waterpark Mollenburg draagt bij aan de doelstelling om in 2018 te voldoen aan de stedelijke wateropgave uit het waterplan. Het project omvat meer dan alleen het voldoen aan de stedelijke wateropgave zoals uitbreiding van biodiversiteit (flora en fauna),het creëren van wandelpad(en) en natuurlijk spelen.

Reguliere taken

Onderwerp

Reguliere taken

Bestemmingsplannen

Negen bestemmingsplannen zijn het afgelopen jaar geactualiseerd en vastgesteld, voor een gebied aan de Zuiderlingedijk is een Beheersverordening vastgesteld, waardoor er binnen de stadsgrenzen sprake is van een actueel planologisch regime.

Vergunningverlening

Afgelopen jaar zijn 439 WABO gerelateerde vergunningen en 215 meldingen verwerkt. Daarnaast zijn er 642 APV gerelateerde vergunningen en meldingen verwerkt.

Grondexploitaties

De grondexploitaties zijn dit jaar gecontinueerd. Er zijn geen nieuwe exploitaties gestart of afgesloten. De woningmarkt is hersteld en ook de markt voor de vestiging van bedrijven lijkt weer te zijn aangetrokken.

Prestatieafspraken

Op basis van de Woningwet is het maken van prestatieafspraken inmiddels regulier werk. Vanaf de zomervakantie tot het einde van het jaar is hierover gesproken met Poort6 en de Huurdersorganisatie HP6. Eind december zijn de prestatieafspraken 2018 ondertekend, waarin de nadruk ligt op de sociale huurvoorraad, woonlasten en leefbaarheid in wijken.